این دامنه (3dn.ir) به مبلغ هزار دلار قابل واگذاری است:
modir_robot_admin@